KATTEGATT OFFSHORE

Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft


 

Om Kattegatt Offshore

Kattegatt Offshore har tillstånd för att bygga en havsbaserad vindkraftpark i Kattegatt. Projektet är lokaliserat utanför Falkenberg, närmsta avstånd till land är cirka sju kilometer och sträcker sig ca två mil ut i havet.  

Vindkraftparken förväntas ge en elproduktion på cirka 1 TWh utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall. Den beräknade produktionen motsvarar hushållsel till cirka 200 000 hushåll. 

Området kring Kattegatt Offshore har en hög vindenergitillgång och är mycket lämpligt för elproduktion. Energimyndigheten har sedan länge pekat ut området som riksintresse för vindkraft och Falkenbergs kommun har området utpekat som lämpligt för vindkraft i gällande ÖP.

Platsen

Området ligger inom Falkenbergs kommuns vattenområde ca sju-tjugo kilometer från kusten. Projektets yta uppgår till ca 21km2.

Beräknad medelvind är 9,0m/s på 100m

Teknisk beskrivning

Den tillståndsgivna vindparken omfattar vindkraftverk med en totalhöjd om 190m och en beräknad installerad effekt på 200MW. Teknikutvecklingen har gått väldigt fort och antal verk i vindparken reduceras i förhållande till antal tillståndsgivna. 

Elproduktion

Den årliga produktionen beräknas till cirka 1 TWh förnybar el vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel till cirka 200 000 hushåll. Ett enda havsbaserat vindkraftverk producerar tre gånger så mycket som ett landbaserat. 

Tillstånd

Alla miljötillstånd för vindparken vann laga kraft den 2016-03-10. Igångsättningstiden är satt till åtta år det vill säga att parken skall vara i drift 2024-03-10. Kontrollprogram inför byggnation pågår för fullt.

Ansökan om ändringstillstånd pågår för att bygga högre (240m) men färre verk.

Favonius AB ansöker nu om tillåtlighetsförklaring hos Regeringen för en ny utformning av vindkraftparken Kattegatt Offshore. 

BESLUT VÄNTAS UNDER HÖSTEN 2021

Projektägare

Kattegatt Offshore ägs till 100% av Favonius AB som bildades 2003 gemensamt av Falkenberg Energi och Agrivind AB. Sedan 2008 är Agrivind AB ensamägare till Favonius AB och har under denna tid utvecklat projektet Kattegatt Offshore.  Agrivind har en lång historia i vindkraft och har varit en pionjär för att etablera vindkraftverk, främst i södra Sverige, men också i det mer kalla klimatet och bergsområdena i norra Sverige.

 

Klimatdriven affärsnytta

Det finns en enorm potential i den förnybara industrin. Vill du vara med? 

© Copyright Kattegatt Offshore